ദേശീയ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് പട്ടിക

ജനിച്ചയുടന്‍ബി.സി.ജി.
പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന്
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്- ബി (ജനന സമയത്തെ ഡോസ്)
ആറാം  ആഴ്ചപെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഒന്നാം ഡോസ്
പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് ഒന്നാം ഡോസ്
ഐ. പി. വി. (പോളിയോ കുത്തിവയ്പ്പ്)  ഒന്നാം ഡോസ്
പി.സി.വി. വാക്സിൻ ഒന്നാം ഡോസ്
പത്താം ആഴ്ചപെൻറ്റാവാലൻറ്റ് രണ്ടാം ഡോസ്
പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് രണ്ടാം ഡോസ്
പതിനാലാം ആഴ്ചപെൻറ്റാവാലൻറ്റ് മൂന്നാം  ഡോസ്
പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് മൂന്നാം ഡോസ്
ഐ. പി. വി. (പോളിയോ കുത്തിവയ്പ്പ്) രണ്ടാം ഡോസ്
പി.സി.വി. വാക്സിൻ രണ്ടാം ഡോസ്
ഒന്‍പത് മാസംമീസിൽസ് റൂബെല്ല വാക്സിൻ ഒന്നാം ഡോസ്
പി.സി.വി. വാക്സിൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ്
വൈറ്റമിന്‍ എ ഒന്നാം ഡോസ്
ഒന്നര വയസ്സ്
(16-24 മാസം)
ഡി.പി.ടി. ഒന്നാം ബൂസ്റ്റർ
മീസിൽസ് റൂബെല്ല വാക്സിൻ രണ്ടാം ഡോസ്
ജപ്പാന്‍ ജ്വരത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ (തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളില്‍ മാത്രം)
തുടര്‍ന്ന് അഞ്ചു വയസു വരെഓരോ ആറു മാസത്തിലും  ഓരോ ഡോസ് വൈറ്റമിന്‍ എ നല്‍കുക
5-6 വയസ്സ്‌ഡി.പി.ടി. രണ്ടാം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ്
വൈറ്റമിന്‍ എ ഒന്‍പതാം ഡോസ്
10 വയസ്സ്‌ടി. ടി. വാക്സിൻ
16 വയസ്സ്‌ടി. ടി. വാക്സിൻ